آيين نامه درج مطلب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDFعنوان مقاله۱- «عنوان المقالة»، نامي است كه مقاله‌ شما با آن نام، در سامانه‌ ويكي ذخيره مي‌شود.

۲- «عنوان المقالة» بايد با نويسه‌هاي عربي نوشته شود. بنابراين مطمئن شويد كه صفحه كليد شما عربي بوده و حروف « ی و ک » را به شكل « ي و ك » مي زند.
براي مثال در عنوان «الرياء» بايد ياء عربي باشد .
يا مثلاً عنوان درست: الرمي عنوان اشتباه: الرمی (ياء فارسي است)

۳- در عنوان مقاله نبايد اسامي خاص به زبان عربي ترجمه گردند. مثلاً نبايد «پسر سينا» به «ابن سينا» ترجمه شود و در «عنوان المقالة» ثبت گردد.

۴- در «عنوان المقالة» نبايد از نويسه‌هاي خاص (#،$،&،• و...) استفاده كرد.

۵- در «عنوان المقالة» نبايد از اعراب (فتحه، ضمه، كسره، سکون، تنوين) و تشديد استفاده شود. و مقالاتي كه چند وجهي هستند مانند رَجَز و رِجز با اعراب مشخص نشوند .

۶- همزه در صورتي كه جزء حروف اصلي كلمه باشد مانند الإيمان ، البائن و المؤمن در عنوان مقاله بايد ثبت شود.

۷- عنوانهايي كه از لحاظ نوشتاري يكسان بوده ولي از لحاظ اعراب و تلفظ فرق داشته و معاني ديگري دارند ( مشترك لفظي) مانند عالِم و عالَم ، عنوان در درج مطلب نوشته مي شود و بعد در قسمت درج مقاله چند عنواني را كه مشترك بوده نوشته و سپس معناي هر عنوان را بدون اعراب در جلوي آن مي نويسيم و آن عنوان را آب مي كنيم.
در مرحله بعد مقاله هر يك از اين عناوين را در قسمت هر كدام وارد مي كنيم .

۸- در عنوان مقاله از ادات جمع و تثنيه «ون» «ين» «ات » استفاده نشود.
مثال صحيح:المسلم مثال غللط: المسلمين
مثال صحيح: المؤمن مثال غلط: المؤمنون و المؤمنات

۹- در عناوين، مقالاتي كه تركيبي هستند مانند «ولاية الفقيه» بايد بين دو كلمه فاصله داده شود و اگر دو كلمه به شكلي باشد كه اگر فاصله ندهيم نمي چسبند بازهم بايد آن يك فاصله را بدهيم.
مانند:ستر العورة.

۱۰- دقت شود موقع درج عنوان و همچنين بين كلمات، فاصله اضافي ايجاد نشود.
صحيح: ستر العورة
غلط: ستر العورة

۱۱- در انتخاب عنوان مقاله دقت كنيد تا عنوان مقاله جنبه كليد واژه داشته باشد، بنابراين حدالمقدور از عناوين طولاني و مركب بايد اجتناب كرد.
مثلاً عناوين فقهي مانند الغسل، الوضو، التيمم، الإجارة و البيع عناوين مناسبي هستند، اما عناويني مانند «الإختلاف في ماهية الإجارة» عنوان مناسبي نيست.

۱۲- براي مقالاتي كه عناوين مترادف دارند از «تغييرمسير» استفاده مي شود كه براي اين كار از روش زير بايد پيروي كرد.
به عنوان مثال مي خواهيم عنوان «بحار» را به «بحار الانوار» ارجاع دهيم به درج مطلب وارد شده و چنين مي نويسيم:
#تغييرمسير بحار الانوار، پس از ايجاد پيوند داخلي و ديدن پيش نمايش ذخيره مي كنيم.
تبصره: توجه شود که کلمه «تغییرمسیر» با یاء فارسی تایپ شود.

۱۳- عناويني كه به تاء مدور، همزه و ى(مقصورة) ختم مي شوند نبايند با هاء مدور، بدون همزه و ياء وسط كلمه درج شوند و با همان تاء مدور و همزه و ى(مقصورة) درج شود.
عنوان نادرست: الإجاره، الأيلا، موسي
عنوان صحيح: الإجارة، الأيلاء، موسى

ساختار داخلي مقاله۱-چكيده هر مقاله بايد داراي سه بخش باشد:
الف: تعريف و چكيده اي از كل مقاله .
ب: بابهاي فقهي كه از اين عنوان بحث شده است.
ج: چكيده دوباره در متن تكرار نشده و غير از تعريف در متن باشد. اگر تعريف خيلي واضح است و امكان دادن تعريف ديگر نيست فقط همان تعريف در چكيده مي‌آيد و تعريف در متن حذف مي‌شود.

۲-در مقاله‌هاي بلند، مقاله به زيرعنوان‌هاي فرعي كوچكتر تقسيم مي‌شود.
چيدمان يك مقاله عادي به عنوان نمونه به صورت زير است:

چكيده مقاله ( مقدمه يك يا دو سطري)


عنوان اصلي

[تعديل]


← عنوان فرعي←← عنوان فرعي فرعيالمراجع

[تعديل]


المصدر

[تعديل]


تبصره۱: در صورتي كه كه منبع مقاله بيش از يكي باشد عنوان «المصادر» انتخاب شود.
تبصره۲: اولويت در عنوان بندي مقالات استفاده از دو مساوي و پرهيز از زير بخشهاي اضافي و زائد مي‌باشد.

۳-تمام متون مقالات قبل از اينكه وارد ويكي گردد بايد در «مبدل الهوامش» قرار داده شود و عمليات convert انجام گيرد، تا تبديل حروف و پانويس ها به زبان ويكي انجام پذيرد.
دقت كنيد كه اين عمليات حتما بايد در ابتدا انجام گيرد در غير اين صورت اگر در آخر كار و بعد از لينك دار كردن آدرس‌ها convert شود ممكن است بعضي آدرس‌ها با مشكل مواجه شوند.
تبصره: دقت شود در متن مقاله و هنگام تايپ دستي نيز از حروف عربي استفاده شود.

۴-فصل بندي متن مقالات در عين اينكه بايد رسا باشد بايد به شكل كوتاه و مفيد باشد.
البته بايد دقت گردد كه فروعاتي از عنوان را كه مي شود به صورت فصلي جدا بياوريم با يك عنوان كلي آورده نشود.

۵-مقالات بسيار بلند ( به عنوان نمونه بيشتر از ۳ صفحه) به مقالات مستقل و مجزا تبديل گردد.

۶-بين خطوط مقاله نبايد فاصله اي باشد و تنها فاصله اي كه ايجاد مي شود همان پانويس است كه خود برنامه ايجاد مي كند.

علائم سجاوندي و فواصل۱-داخل متن مقاله كلماتي كه بدون اعراب گذاري اشتباه خوانده مي شوند بايد اعراب گذاري شوند.مانند:الرَجَز و در ادامه نوشته شود - بالفتح الراء و الجيم - .

۲-پيوندهاي داخلي بدون اعراب و سكون و تشديد باشند.
كلماتي كه اعراب (فتحه، ضمه، كسره، سکون، تنوين) دارند يا مشدد يا جمع هستند و قابل لينك داخلي دادن نيست از اين علامت استفاده [[|]] با دوقلاب در اول و آخر (از ابزارهاي پايين صفحه درج مطلب) مي شود.
مانند: الرجز| الرَجَز ، الوهم|الأوهام (با دوقلاب در اول و آخر).

۳-علائمي مانند ويرگول، نقطه، دو نقطه و ... از كلمه قبل محسوب مي شود لذا از گذاشتن فاصله بين ويرگول و كلمه قبل اجتناب شود و بعد از ويرگول نيز يك فاصله داده شود.

۴-متن مقاله با دقت مطالعه شود و اگر اشتباه چاپي دارد و يا اينكه علائم (سجاوندي، ويرگول و... ) گذاشته نشده است اصلاح شود.

۵- در متن مقالات دقت شود كه حتما فاصله بين كلمات رعايت شود؛ بين هر كلمه يك فاصله داده شود هر چند كلمه از نوع كلماتي باشد كه با ندادن فاصله به كلمه بعدي نمي چسبد.

۶-در كلماتي كه در واقع يك كلمه هست و اگر يك فاصله معمولي بدهيم دو كلمه حساب مي شود، بين كلمات فاصله مجازي داده شود.
فاصله مجازي با گرفتن كنترل و شيفت و كليد ۲ ايجاد مي‌شود.

۷-آخر جملات و آدرس هاي پانويس نقطه گذاشته شود.

آدرس مقالات۱-در آدرس دادن بايد به شكل زير اعمال گردد:
ابتدا علامت ref و سپس قلاب لينك دادن را از داخل علائم ويكي پايين صفحه درج مطلب ميزنيم.
سپس لينك مربوطه را در اين قلاب وارد مي كنيم و يك فاصله مي دهيم. بعد نام كتاب را نوشته و يك فاصله زده و سپس جلد كتاب را نوشته و بدون فاصله ويرگول را ميزنيم و يك فاصله مي زنيم، و سپس صفحه مورد نظر را وارد كرده و بدون فاصله نقطه زده مي شود.
مثال: وسايل الشيعة ج۱۰، ص۱۲۳.

۲-آدرس هاي قرآني به شكل زير بايد اعمال گردد.
ابتدا علامت ref و سپس قلاب لينك دادن را از داخل علائم ويكي پايين صفحه درج مطلب ميزنيم.
سپس دادن لينك آدرس در داخل قلاب+نام سوره/ شماره سوره+ويرگول و بعد از يك فاصله نوشتن آيه مورد نظر.
مثال: البقرة/سورة ۲، آية۱۲۳.

۳-در آدرس هايي كه به شكل لينك داده مي شود كلمه اي را كه قرمز مي كنيم بايد خود محل شاهد باشد و يا نزديك محل شاهد باشد.
تبصره: در كلمه اي كه قرمز مي شود بايد دقت شود كه كلمه كليدي باشد و تكراري نباشد.

۴-اگر براي يك پي نوشت ، چند منبع وجود دارد، پي نوشت ها جداگانه ذكر شود مثلا پي نوشت هاي زير در يك خط نوشته نشود:
نادرست: الروضة البهية،ج۱،ص۱۱۵؛ الحدائق الناضرة،ج۱۲،ص۱۱۲؛ جواهرالكلام،ج۳۵،ص۱۰
درست:
الروضة البهية ج۱، ص۱۱۵.
الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۱۱۲.
جواهر الكلام ج۳۵، ص۱۰.

۵-اگر يك مبنع دو بار در پانويس نوشته مي‌شود، در دفعه دوم به صورت «المصدر السابق ص۱۹۳» يا «المصدر المذكور ص۱۹۳» نوشته نشود و هر بار نام منبع بصورت كامل نوشته شود.
نادرست: جواهر الكلام ج۱۲، ص۱۸۰و ص۱۹۳وج۷، ص۲۰۳.
نادرست: جواهر الكلام ج۱۲، ص۱۸۰.
المصدر السابق ص۱۹۳.
المصدر المذكورج۷، ص۲۰۳.

درست: جواهر الكلام ج۱۲، ص۱۸۰.
جواهر الكلام ج۱۲، ص۱۹۳.
جواهر الكلام ج۷، ص۲۰۳.

۶-در آدرس كتب لغت كه صفحه آنها در منبع آورده نشده است بايد از نرم افزارهاي نور استفاده شود و جلد و صفحه آن پيدا و آدرس داده شود.

۷- «المصدر» بايد در صورت داشتن آدرس لينك دار شود و بايد به روش زير اعمال گردد:
ابتدا دو قلاب را گذاشته و داخل آن آدرس را وارد مي كنيم.

نحوه نوشتن آدرس در لينك منبع مانند آدرس دادن پانويس است كه در شماره ۲ توضيح داده شد.
۸-بعد از اتمام مقاله و آدرس ها يك بار مطالعه شود تا ايرادي نماند و آدرس ها تست شود.

ايجاد پيوند داخلي در مقاله يا آب كردن۱-در پيوند داخلي دقت شود كلماتي انتخاب شود كه اصطلاح محسوب مي شود و نيز مي توانند عنوان يك مقاله باشند و اصل در پيوند داخلي يك كلمه اي بودن است مگر اينكه دوكلمه با هم اصطلاح باشد.
مانند: ولاية الفقيه

۲-عنوان مقاله در متن مقاله آب نشود .

۳-واژگاني كه در «محتويات» آورده مي شود به هيچ وجه آب نمي شود.

۴-در پيوند دادن يا آب كردن اصطلاحات بايد به عنوان مقاله دقت شود كه مطابقت معنوي اصطلاح آب شده با مقاله مورد نظر حفظ شود.
مثلا آب كردن اصطلاح «القرابة» در معرفي شهر حيره ، كه «الحيره بلد في قرابة الكوفة» غلط مي باشد.اما همين اصطلاح در مقالاتي كه راجع به نكاح است آب مي شود.

۵-در پيوند داخلي يا آب كردن از گذاشتن فاصله ، ويرگول ، نقطه و علائم ديگر خودداري گردد.

۶-از ايجاد پيوندهاي اضافي و آب كردن مكرر كلمات خودداري گردد.

۷-كلماتي كه آب مي شوند نبايد مشدد بوده و داراي علائم باشد.

تذكرات۱-عمليات كانورت قبل از درج مقاله به دليل اهميت آن تاكيد مجدد بر آن مي شود.

۲- راهنماي صوتي ويكي و همچنين راهنماي ويكي كه در ويكي فقه موجود است به دقت مطالعه شود.جعبه ابزار